it@oceansdream.hu +36 20 382 4082

ÁSZF – Teszt2

 1. KÖSZÖNTŐ

  Tisztelt Ügyfelünk!

  Köszönjük, hogy időt szán a oceansdream.hu internetes weboldal üzemeltetője, az Ocean’s Dream Bt. adatvédelmi tájékoztatójának tanulmányozására!

  Ezen keresztül részletesen tájékozódhat az Ocean’s Dream Bt. adatkezelési gyakorlatáról, azaz hogy mi történik az Ön adataival a oceansdream.hu internetes weboldal (a továbbiakban: honlapvagy internetes weboldal) használata során.

  Cégünk, az Ocean’s Dream Bt., elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében. Ennek érdekében az Ocean’s Dream Bt. a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel az alábbijogszabályokra:

  • az információsönrendelkezésijogrólés az információszabadságról szóló 2011.éviCXII. törvény (Infotv.);
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.);
  • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.);
  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.);
  • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.).

  A megrendelésekhez kapcsolódóan az Ocean’s Dream Bt.-t a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számtv.) rendelkezései is kötelezik, melyeket maradéktalanul betart.
  Amennyiben az adatvédelmi tájékoztató bármely pontjával kapcsolatban kérdése merül fel, kérjük, írja meg nekünk info@oceansdream.hu e-mail címre és kollégánk készséggel megválaszolja kérdését!

  Az Ocean’s Dream Bt. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. A változásokról a felhasználókat kellő időben tájékoztatja.

 2. DEFINÍCIÓK

  Ezen pont nagyon fontos annak érdekében, hogy tisztán lehessen látni, az Ocean’s Dream Bt. mit ért az adatkezelési tájékoztatóban használt fogalmak alatt. A definíciókat az Infotv. határozza meg.

  1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy– közvetlenül vagy közvetve– azonosítható természetes személy;
  2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat– különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret–, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
  3. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő- kezeléséhez;
  4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
  5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
  6. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
  7. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
  8. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
  9. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
  10. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján- beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is- az adatok feldolgozását végzi.
  11. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
 3. ÜGYFÉL ADATKEZELÉSEK

  1. Internetes weboldal regisztráció

   1. Az adatkezelés célja: A internetes weboldalában történő vásárlás lebonyolítása, a megrendelések teljesítése, számla kiállítása, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, vásárló jogosultságának ellenőrzése, kapcsolattartás a vásárlókkal, a vásárlói szokások statisztikai– személyes adatokkal nem összekapcsolt- elemzése.
   2. Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése
   3. A kezelt adatok köre: ügyfélazonosító, IP cím, e-mail cím, második e-mail cím, felhasználó vezeték- és keresztneve, jelszó, cégnév, cégjegyzékszám, irányítószám, település, cím, telefon- és fax szám, adószám, weboldal címe, szállítási cím, személyes fotó, vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke)
   4. Az adatkezelés időtartama
    • Regisztrációs adatok tekintetében: érintett kérésére történő törlésig, de legkésőbb az utolsó bejelentkezéstől számított öt év elteltével.
    • Vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.
   5. Adattovábbítás
    Bankkártyás fizetés választása esetén, ennek teljesítése érdekében a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja továbbításra kerül:
   6. Adatfeldolgozók
    • Könyvelő
    • Könyvvizsgáló
    • Számlázó program
    • Rendszergazda: Ocean’s Dream Bt. H-1162 Budapest, Dobó u. 64.
    • Webfejlesztő: Ocean’s Dream Bt. H-1162 Budapest, Dobó u. 64.
    • Szerver szolgáltató: Ocean’s Dream Bt. H-1162 Budapest, Dobó u. 64.
    • Szerverterem címe: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11-15. 2/202.
  2. Szerver naplózás

   A honlap látogatása során a látogatói adatokat a rendszer automatikusan rögzíti (naplózza).
   Az Ocean’s Dream Bt. a keletkezett adatokat a naplóállományok elemzése során más adatokkal nem kapcsolja össze, azok kizárólag statisztikai célt szolgálnak.

   1. Az adatkezelés célja: A honlap látogatása során a látogatói adatok automatikus rögzítésével az Ocean’s Dream Bt. a szolgáltatások működését ellenőrzi.
   2. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, Ekertv. 13/A. § (3) bekezdése
   3. A kezelt adatok köre: a látogatás dátuma, a meglátogatott oldal címe, számítógép IP címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben– a Fogyasztó számítógépének beállításától függően– a böngésző és az operációs rendszer típusa
   4. Az adatkezelés időtartama: 30 nap
   5. Adatfeldolgozók:
    • Rendszergazda: Ocean’s Dream Bt. H-1162 Budapest, Dobó u. 64.
    • Webfejlesztő: Ocean’s Dream Bt. H-1162 Budapest, Dobó u. 64.
    • Szerver szolgáltató: Ocean’s Dream Bt. H-1162 Budapest, Dobó u. 64.
    • Szerverterem címe: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11-15. 2/202.
  3. Hírlevél küldése

   1. Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az arra feliratkozottak részére.
   2. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, Ekertv. 13/A. § (4) bekezdése, Grt. 6. § (1) és (5) bekezdése
   3. A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, cégnév, lakcím (székhely)
   4. Az adatkezelés időtartama: a felhasználóhozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az utolsó bejelentkezéstől számított öt év
   5. Adatfeldolgozók:
    • Rendszergazda: Ocean’s Dream Bt. H-1162 Budapest, Dobó u. 64.
    • Webfejlesztő: Ocean’s Dream Bt. H-1162 Budapest, Dobó u. 64.
    • Szerver szolgáltató: Ocean’s Dream Bt. H-1162 Budapest, Dobó u. 64.
    • Szerverterem címe: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11-15. 2/202.
   6. Az adatkezelés nyilvántartási száma: –
  4. Robinson lista

   1. Az adatkezelés célja: hírlevélről leiratkozott felhasználók nyilvántartása annak érdekében, hogy a feliratkozott felhasználók és a leiratkozott felhasználók listája összefésülhető legyen, így elkerülendő, hogy technikai hiba folytán leiratkozott felhasználó e-mail címére is kiküldésre kerüljön hírlevél.
   2. Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása, Ekertv. 13/A. § (4) bekezdése, Grt. 6. § (1) és (5) bekezdése
   3. A kezelt adatok köre: leiratkozás időpontja, e-mail cím
   4. Az adatkezelés időtartama: érintett kérésére történő törlésig
   5. Adatfeldolgozók:
    • Rendszergazda: Ocean’s Dream Bt. H-1162 Budapest, Dobó u. 64.
    • Webfejlesztő: Ocean’s Dream Bt. H-1162 Budapest, Dobó u. 64.
    • Szerver szolgáltató: Ocean’s Dream Bt. H-1162 Budapest, Dobó u. 64.
    • Szerverterem címe: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11-15. 2/202.
   6. Az adatkezelés nyilvántartási száma: –
  5. Ügyfélelégedettség kutatás

   1. Tájékoztató
    Az Ocean’s Dream Bt. ügyfelei megfelelőbb kiszolgálása érdekében 3 szintű ügyfélelégedettség méréseket végez.

    • Egyrészt a felhasználók számára ad hoc jelleggel elérhetővé tesz egy ablakot, melyen az ügyfél– személyes adatokkal való összekötés nélkül– termékpreferenciát határozhat meg, azaz, hogy a képeken látható terméktípusok közül számára melyik előnyösebb (pl. PC vagy laptop).
    • Másrészt a vásárlóktól információt kér arról, hogy hogyan minősítené a vásárolt terméket, mely adatot statisztikai célra használ fel.
    • Harmadrészt félévente/évente kérdőíven méri fel általánosságban a felhasználók elégedettségét megrendeléseikhez kapcsolódóan.
   2. Az adatkezelés célja: a weboldal felhasználóinak megfelelőbb kiszolgálása, vásárlói szokások elemzése
   3. Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása, Elkertv. 13/A.§ (4)
   4. A kezelt adatok köre: e-mail cím, felhasználó vezeték- és keresztneve, cégnév, kérdésekre adott válaszok
   5. Az adatkezelés időtartama: adatkezelési cél megvalósulásáig
   6. Adatfeldolgozók:
    • Rendszergazda: Ocean’s Dream Bt. H-1162 Budapest, Dobó u. 64.
    • Webfejlesztő: Ocean’s Dream Bt. H-1162 Budapest, Dobó u. 64.
    • Szerver szolgáltató: Ocean’s Dream Bt. H-1162 Budapest, Dobó u. 64.
    • Szerverterem címe: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11-15. 2/202.
   7. Az adatkezelés nyilvántartási száma: –
  6. Cookie („süti”) kezelés

   1. Tájékoztató
    A cookie-k („sütik”) információcsomagok, melyeket a szolgáltató webszervere a internetes weboldal igénybevétele során küld a felhasználó eszközére a böngészőn keresztül. A cookie-k fő célja, hogy a felhasználó adatait a honlappal kapcsolatos tevékenységének elemzése érdekében rögzítse. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett cookie-t, a cookie-t kezelő szolgáltató– statisztikai célból- összekapcsolhatja az felhasználó
    aktuálislátogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag saját tartalma tekintetében, egyedileg nem azonosítható formában.
    Az Ocean’s Dream Bt. kizárólag az elrendezésre vonatkozó (azaz, hogy az adott felhasználónál
    az oldal milyen nézetében jelenik meg a termék), ún. user input cookie-t küld a felhasználó gépére.
    A cookie-król részletesebben tájékozódhat és további információkat szerezhet az alábbi oldalakon: nopara.org, illetve youronlinechoices.com/hu.
   2. Az adatkezelés célja: a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott elrendezésre vonatkozó adatok tárolása
   3. Az adatkezelés jogalapja: 2002/58/EK irányelv 5. cikk (3) bekezdés
   4. A kezelt adatok köre: a internetes weboldalkorábbi meglátogatása során beállított oldalelrendezési nézet
   5. Az adatkezelés időtartama: 3 hónap
   6. Külső szolgáltatók cookie kezelése a oceansdream.hu weboldalon
    A honlap látogatottságának méréséhez, a felhasználói szokások figyeléséhez, és statisztikák készítéséhez az Ocean’s Dream Bt. a Google Analytics programot használja. Ez a program cookie-kat használ, mely cookie-k azonban csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek.
    Ezen adatkezelésről a google.com/intl/hu/policies/ oldalon érhető el bővebb tájékoztatás.
    Az Ocean’s Dream Bt. Facebook oldaláról marketing célú posztban szereplő linkre kattintással a felhasználó a honlaphoz tartozó ún. landing page-re (landoló oldalra) érkezik, melyen a Facebook cookie-kat helyez el.
    Ezen adatkezelésről a facebook.com/policies/cookies/ oldalon érhető el bővebb tájékoztatás.
    A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.
  7. Kamerás megfigyelés

   Az Ocean’s Dream Bt. székhelyén bizonyos területeken, így az ügyfelek számára is nyitva álló helyiségben kamerás megfigyelőrendszer működik.

   1. Az adatkezelés célja: vagyonvédelem biztosítása
   2. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása az ügyfelek számára nyitva álló helyiség területére történő belépéssel
   3. A kezelt adatok köre: a megfigyelt területre belépőknek a kamerarendszer által rögzített képmása és egyéb rögzített személyes adata
    Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában 3 nap [a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 31.§ (2) bekezdés]
   4. Az adatkezelés nyilvántartási száma: –
 4. SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

  Az Ocean’s Dream Bt. szem előtt tartja az adatbiztonságot, melyet biztonsági, technikai és szervezési intézkedésekkel igyekszik garantálni.

  Az Ocean’s Dream Bt. a személyes adatokat Magyarország területén, részben az Ocean’s Dream Bt. (H-1162 Budapest, Dobó u. 64., Asz: 22101745-2-42, Kontakt személy: Kozma Krisztián +36 20 382 4082, info@oceansdream.hu)szervertermében telepített, portaszolgálattal, zárt láncú videó megfigyelő rendszerrel, aspirációs tűzjelző rendszerrel biztosított, illetve 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja; részben pedig saját szerverén, az Ocean’s Dream Bt. székhelyén, mely szintén fentieknek megfelelően biztosított.

 5. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

  1. Tájékoztatáshoz való jog
   Az Érintett kérésére az Ocean’s Dream Bt. bármikor tájékoztatást ad a felhasználóra vonatkozó, általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról.
   A felhasználó a tájékoztatási kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban 25 napon belül, írásban kapja meg a kért tájékoztatást.
  2. Adatok helyesbítése, törlése és zárolása
   Az érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni 7. pontban megjelölt elérhetőségeken. Törlés esetén azok nem lesznek újra helyreállíthatók.
   Az Ocean’s Dream Bt. törli továbbá a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy a Nemzeti
   Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
   Az érintett kérelmére, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit, az Ocean’s Dream Bt. zárolja a személyes adatot. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
   A személyes adatok törlését, zárolását, helyesbítését az Ocean’s Dream Bt. 25 napon belül teljesíti. Amennyiben ezt nem teljesíti, 25 napon belül közli az elutasítás indokait.
   Az Ocean’s Dream Bt. a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
  3. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen
   Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

   1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
   2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
   3. törvényben meghatározott egyéb esetben.
    A tiltakozást az Ocean’s Dream Bt. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

   Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést- beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is- megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett- a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül- bírósághoz fordulhat.

   Az Ocean’s Dream Bt. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 6. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

  A felhasználó személyes adatai védelméhez való jogát bíróság előtt érvényesítheti.
  Ezen túl továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, melynek elérhetőségei az alábbiak:

  • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  • Telefon: +36-1-391-1400
  • Fax: +36-1-391-1410
  • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  • Honlap: naih.hu
 7. ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI

  • Cím: H-1162 Budapest, Dobó u. 64.
  • Telefon: +36 20 382 4082
  • IT: Kozma Krisztián – +36 20 382 4082
  • e-mail: it@oceansdream.hu
  • honlap: oceansdream.hu